Month: marts 2016

Ny fuldtallig kreds 2-bestyrelse 
klar til flere medlemsarrangementer

Kreds 2 - ny bestyrelse 2016
Den nye bestyrelse for DJ kreds 2 samlet umiddelbart efter generalforsamlingen tirsdag den 1. marts 2016 på restaurant Håndværkeren i Roskilde. Fra venstre bestyrelsesmedlem Hanne Hjorth Jensen, suppleant Line Frederiksen, bestyrelsesmedlemmerne Lars Ru gaard, Ole Pedersen, Jørgen Mortensen, kredsformand Dorte Kildegaard og bestyrelsesmedlem Eva Tommerup Joensen, Roskilde. Bestyrelsesmedlem Anja Lykkeberg, Sjællandske Medier, Holbæk og suppleanterne Rosa Thorsen og Jette Hvidtfeldt var ikke til stede.Tekst: Peter Haugaard

Dorte Kildegaard ny formand for en revitaliseret kredsbestyrelse efter et år, hvor halvdelen af den gamle bestyrelse kørte træt og gik fra borde i utide.

Af Peter Haugaard

I budgettet for Dansk Journalistforbunds Kreds 2 er der lagt op til en femdobling af udgifterne til medlemsarrangementer i 2016 i forhold til 2015. Det kan virke ambitiøst, men med en ny og fuldtallig kredsbestyrelse med hidtidige vikarierende formand Dorte Kildegaard som ny kredsformand er der ikke bare lagt op til ny energi, men også ny lyst og nyt engagement i kredsen med aktuelt 934 medlemmer efter et år, hvor halvdelen af den gamle bestyrelse kørte træt, kastede håndklædet i ringen og gik fra borde i utide.

På kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 1. marts 2016 på restaurant Håndværkeren i Hersegade i Roskilde – hvor generalforsamlinger tilbage i 1980′ erne også blev afviklet – med 16 deltagere, heraf 12 stemmeberettigede, blev Dorte Kildegaard valgt som ny kredsformand efter afgåede Jesper Danscher.

Ud af bestyrelsen er også trådt Cecilie Hänsch og Palle Mogensen, begge fra Sjællandske Medier, så der var lagt op til valg af mindst tre nye bestyrelsesmedlemmer samt et par suppleanter, og det lykkedes med applaus til alle. Læs mere

Kreds 2 Prisen for personlig beretning om kræftbehandling

Kreds2prisvinder Tine Fasmer HansenJournalist Tine Fasmer Hansen, Sjællandske Medier, Ringsted, blev modtager af årets DJ Kreds 2 Prisen for sin personlige beretning om sit kræftbehandlingsforløb.

Tekst: Peter Haugaard
Journalist Tine Fasmer Hansen, Sjællandske Medier, Ringsted-redaktionen, modtog tirsdag den 1. marts 2016 Dansk Journalistforbund Kreds 2-pris, som er en journalist-hæderspris, for sin artikelserie i Sjællandske Medier om sin egen brystkræft og behandling herfor i perioden fra december 2014 til juli 2015.

I motivationen blev Tine Fasmers mod og evner til dygtigt at skrive om kræftbehandlingen, så det var både nærværende, relevant og vedkommende, fremhævet.

– Det er vildt overvældende for mig, tusinde tak, sagde en glad Tine Fasmer, som var mødt op til DJ kreds 2-generalforsamlingen på restaurant Håndværkeren i Hersegade i Roskilde tirsdag eftermiddag.

– Det var lidt af et tilfælde, at det blev til denne artikelserie, men jeg kunne ikke lade være – og kræftpakkerne virker, kan jeg hilse og sige. Det var før jul, hvor jeg stod og skulle aflevere en artikel til julekataloget og skulle skrive om en overlevende kvinde fra holocaust, da jeg opdagede kræftknuden i mit bryst. Jeg besluttede mig for at skrive en personlig klumme og overbeviste en leder og min redaktør om det. Jeg er ikke den, der går ind for jeg-journalistik og synes, det kan være for meget og noget, journalister skal være varsom med. Men det var min eneste chance for at hæve blikket op i strålekanonen, fortalte Tine Fasmer, da hun havde fået overrakt prisen i form af et diplom, en buket blomster og en gavecheck.

– Det var mine årer, kemoen løb ned i, jeg stod i strålekanonen i 20 dage, jeg traf tilvalg og fravalg. Fx er der ingen, der fik at vide, hvad min mand hedder, hvilken kommune, jeg bor i, ligesom der var for private, for intime emner, jeg heller ikke ville skrive om. Klummerne blev opsat sammen med relevante nyheder, forklarede Tine Fasmer om det, der blev til en stribe artikler om et vellykket og veloverstået kræftbehandlingsforløb.

Hun fremhævede andre journalister, der i tv og bøger selv træder frem, bl.a. Erik Valeur i DRTV-serien om adoptivbørn “Erik og børnene fra spædstuen”, Roy Peter Clark om tarmkræft og Anders Legarth Schmidt i bloggen “Jeg løber” om sin datters død.

Referat fra Generalforsamling 2016 i Kreds 2 

KREDS 2 PRISEN 2016 blev inden generalforsamlingen uddelt til journalist Tine Fasmer Hansen, Sjællandske Medier, for sine “klummer” i Nordvestnyt, Dagbladet og Sjællandske om sin kræftsygdom i perioden december 2014 til juli 2015 med den begrundelse, at de var både velskrevne, vedkommende og relevante.

Inden generalforsamlingen kom formand for Dansk Journalistforbund LARS WERGE med indlæg til kommende debat på Fagligt Forum i dagene 17.-18. april 2016 på hotel i København med overskriften “Demokrati og identitet i DJ” og stillede bl.a. spørgsmål om antal delegerede til de hver anden årlige delegeretmøder, om mødeform i både forbund og kredse og konsekvenserne af ændringer.

Forbundsformand Lars Werge
Forbundsformand Lars Werge
Dorte Kildegaard aflægger beretning
Dorte Kildegaard aflægger beretning
Cecilie går af
Cecilie går af
Kreds2 bestyrelsen 2016
Kreds2 bestyrelsen 2016

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.

Christian Dølpher, forhandlingskonsulent i DJ.

2. Formandens beretning.

Fungerende formand Dorte Kildegaard aflagde beretning om årets aktiviteter, herunder halvering af bestyrelsen, idet formand, næstformand og endnu et medlem havde ønsket at stoppe og var udtrådt inden nytår. Beretningen blev godkendt.

3. Kredsens regnskaber og budget.

Kasserer Ole Pedersen gennemgik og fremlagde regnskabet, som viste et overskud på 81.292 kr., som henlægges til formuen, der således var på 272.013 kr. ved udgangen af 2015.

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer:

A: Vedtægtsændring, der bringer Kreds 2s vedtægter i overensstemmelse med DJs standardvedtægter for kredse:

Nuværende tekst i § 3:
§ 3
Årlig generalforsamling indkaldes i medlemsbladet i januar til afholdelse i den efterfølgende periode fra 1. februar til 10. marts. […]

Ændres til:
§ 3
Årlig generalforsamling indkaldes i et af forbundets medier i januar med mindst 3 ugers varsel til afholdelse i perioden fra 1.februar til 10.marts. […]

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

B: Forslag fra medlem om tilskud til lejeudgifter til Feriefondens boliger, for pensionister og kritisk syge medlemmer:

Forslag fra medlem om tilskud til leje af forbundets sommerhuse/Feriefondens boliger

”Jeg er medlem af kreds 2 og pensionist, og jeg er blevet opmærksom på, at pensionistmedlemmerne i kreds 1 har mulighed for at søge om tilskud til leje af forbundets sommerhuse. Jeg skal derfor opfordre til, at en tilsvarende ordning indføres i kreds 2.
Muligvis endda med en udvidelse af ordningen, således at medlemmer, der rammes af svær sygdom, efter ansøgning, kan tilbydes tilsvarende tilskudsordning til rekreative ophold i et af forbundets sommerhuse. ”

Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til nærmere at undersøge konsekvenserne af forslaget med henblik på eventuel genfremsættelse til næste års generalforsamling.

5. Valg til bestyrelsen
Valg af formand: Dorte Kildegaard stiller op som formand for Kreds 2

Dorte Kildegaard blev uden modkandidat valgt enstemmigt med applaus.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Vi skal have gerne valgt mindst fire nye medlemmer, og op til seks.
På valg er kasserer Ole Pedersen.

Ole Pedersen blev genvalgt. Nyvalgt til bestyrelsen blev Anja Lykkeberg, Sjællandske Medier, Holbæk, Eva Tommerup Joensen, Roskilde, Hanne Hjorth Jensen, Ølsted, Lars Rugaard, Munke Bjergby.

Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Vi har p.t. ingen suppleanter, og vi vil gerne have mindst to, men gerne tre.
Suppleanterne deltager i møder på lige fod med medlemmer, dog uden stemmeret.

Som suppleanter valgtes Jette Hvidtfeldt, Munke Bjergby, og Rosa Thorsen, p.t. Nuuk, Grønland samt Line Frederiksen, København.

Valg af revisor og revisor-suppleant:
Nuværende revisor Finn John Carlsson genopstiller til posten.
Finn John Carlsson blev genvalgt.
Revisor-suppleant Peter Haugaard genopstiller også.
Peter Haugaard blev genvalgt.

6. Fastlæggelse af kredskontingent:
bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 25 kr. pr. md.

Kredskontingentet blev godkendt uændret til 25 kr. pr. måned.

7. Eventuelt

Intet.