From Generalforsamling

Bullshit-illu

Mød Cavlingvinderne:
Camilla Stockmann og Janus Køster-Rasmussen

Forud for Kreds 2’s generalforsamling den 4. februar 2018 kan du møde årets Cavlingvindere og høre om arbejdet og ufordringerne med deres fantastiske bogprojekt om Bullshit-rckerne og den fatale konflikt med Hells Angels.

Camilla Stockmann og Janus Køster-Rasmussen har lovet at komme til Café Florentz på Algade 13 i Roskilde kl. 15, og det giver en time til fortælling, spørgsmål og diskussion om, hvordan man graver ned i fortiden og finder viden af væsentlig betydning for nutid og fremtid. Læs mere

GF-Kreds-2-2017-årets-prisvindere (1) -foto-af-Peter-Haugaard

Hvem skal have Kreds 2 Prisen næste gang?

Har du et forslag til et eller flere kredsmedlemmer, som har gjort noget særligt i sit fag eller for sine kolleger?

Prisen gives til et kredsmedlem, der i sit job, i forbundet, i sit lokalområde eller i sit liv i øvrigt har udvist enestående solidaritet og engagement og brugt sine faglige kompetencer til at gå forrest og har taget et initiativ og/eller gjort en indsats, der glæder, gavner eller viser vejen for andre mennesker.

Send dit begrundede forslag til kredsbestyrelsen på mail jhv@rugfeldt.dk senest mandag, den 4. december 2017.

Kreds 2 igen i fuld vigør

Dirigent Per Nielsen og tre fra Kreds 2s bestyrelse; Jette Hvidtfeldt, Line Frederiksen og Hanne Hjort Jensen. Fotot af Dorte Kildegaard
Dirigent Per Nielsen og tre fra Kreds 2s bestyrelse; Jette Hvidtfeldt, Line Frederiksen og Hanne Hjort Jensen. Fotot af Dorte Kildegaard

Efter forrige års krise og et år med  genopretning er sporet  nu lagt  til en lang række medlemsaktiviteter, studieture og kurser.

Af Peter Haugaard

Efter et år, som kredsformand Dorte Kildegaard betegnede som “noget af et forhindringsløb”, er Dansk Journalistforbunds  Kreds 2 igen på rette spor og i fuld blomstring. Sidste år lykkedes det på generalforsamlingen at  få  en ny, fuldtallig bestyrelse efter en diskussion om kredsen overhovedet  havde en fremtid. Det forgangne  år har været brugt på vitalisering af bestyrelsesarbejdet og at klæde bestyrelsen bedst muligt på til at varetage sine opgaver og planlægning af aktiviteter for medlemmerne.
Iberegnet forbundsformand og øvrige gæster overværede ca. 20 personer årets generalforsamling på Café Florentz i Roskilde.
Cavlingpris-vinderne 2016, Michael Lund, Chris Kjær Jessen og Lars Nørgaard Pedersen fra Berlingske var inviteret til at fortælle om deres arbejde med artikel-serien om regeringens urigtige oplysninger til Folketinget om landbrugspakken, i folkemunde kaldet “gyllegate”.

To af de tre Cavling vindere fortalte om arbejdet, med at søge formel aktindsigt og arbejde på at få fat i regeringens “kvælstof-cover” frem i lyset, bl.a. hvordan de havde fokuseret på tallene, den såkaldte baseline-effekt, som påstod, at der ville være miljømæssige gevinster, trods øget udledning af gødning. Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2016 i Kreds 2 

KREDS 2 PRISEN 2016 blev inden generalforsamlingen uddelt til journalist Tine Fasmer Hansen, Sjællandske Medier, for sine “klummer” i Nordvestnyt, Dagbladet og Sjællandske om sin kræftsygdom i perioden december 2014 til juli 2015 med den begrundelse, at de var både velskrevne, vedkommende og relevante.

Inden generalforsamlingen kom formand for Dansk Journalistforbund LARS WERGE med indlæg til kommende debat på Fagligt Forum i dagene 17.-18. april 2016 på hotel i København med overskriften “Demokrati og identitet i DJ” og stillede bl.a. spørgsmål om antal delegerede til de hver anden årlige delegeretmøder, om mødeform i både forbund og kredse og konsekvenserne af ændringer.

Forbundsformand Lars Werge
Forbundsformand Lars Werge
Kreds2 bestyrelsen 2016
Kreds2 bestyrelsen 2016
Cecilie går af
Cecilie går af
Dorte Kildegaard aflægger beretning
Dorte Kildegaard aflægger beretning

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.

Christian Dølpher, forhandlingskonsulent i DJ.

2. Formandens beretning.

Fungerende formand Dorte Kildegaard aflagde beretning om årets aktiviteter, herunder halvering af bestyrelsen, idet formand, næstformand og endnu et medlem havde ønsket at stoppe og var udtrådt inden nytår. Beretningen blev godkendt.

3. Kredsens regnskaber og budget.

Kasserer Ole Pedersen gennemgik og fremlagde regnskabet, som viste et overskud på 81.292 kr., som henlægges til formuen, der således var på 272.013 kr. ved udgangen af 2015.

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer:

A: Vedtægtsændring, der bringer Kreds 2s vedtægter i overensstemmelse med DJs standardvedtægter for kredse:

Nuværende tekst i § 3:
§ 3
Årlig generalforsamling indkaldes i medlemsbladet i januar til afholdelse i den efterfølgende periode fra 1. februar til 10. marts. […]

Ændres til:
§ 3
Årlig generalforsamling indkaldes i et af forbundets medier i januar med mindst 3 ugers varsel til afholdelse i perioden fra 1.februar til 10.marts. […]

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

B: Forslag fra medlem om tilskud til lejeudgifter til Feriefondens boliger, for pensionister og kritisk syge medlemmer:

Forslag fra medlem om tilskud til leje af forbundets sommerhuse/Feriefondens boliger

”Jeg er medlem af kreds 2 og pensionist, og jeg er blevet opmærksom på, at pensionistmedlemmerne i kreds 1 har mulighed for at søge om tilskud til leje af forbundets sommerhuse. Jeg skal derfor opfordre til, at en tilsvarende ordning indføres i kreds 2.
Muligvis endda med en udvidelse af ordningen, således at medlemmer, der rammes af svær sygdom, efter ansøgning, kan tilbydes tilsvarende tilskudsordning til rekreative ophold i et af forbundets sommerhuse. ”

Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til nærmere at undersøge konsekvenserne af forslaget med henblik på eventuel genfremsættelse til næste års generalforsamling.

5. Valg til bestyrelsen
Valg af formand: Dorte Kildegaard stiller op som formand for Kreds 2

Dorte Kildegaard blev uden modkandidat valgt enstemmigt med applaus.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Vi skal have gerne valgt mindst fire nye medlemmer, og op til seks.
På valg er kasserer Ole Pedersen.

Ole Pedersen blev genvalgt. Nyvalgt til bestyrelsen blev Anja Lykkeberg, Sjællandske Medier, Holbæk, Eva Tommerup Joensen, Roskilde, Hanne Hjorth Jensen, Ølsted, Lars Rugaard, Munke Bjergby.

Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Vi har p.t. ingen suppleanter, og vi vil gerne have mindst to, men gerne tre.
Suppleanterne deltager i møder på lige fod med medlemmer, dog uden stemmeret.

Som suppleanter valgtes Jette Hvidtfeldt, Munke Bjergby, og Rosa Thorsen, p.t. Nuuk, Grønland samt Line Frederiksen, København.

Valg af revisor og revisor-suppleant:
Nuværende revisor Finn John Carlsson genopstiller til posten.
Finn John Carlsson blev genvalgt.
Revisor-suppleant Peter Haugaard genopstiller også.
Peter Haugaard blev genvalgt.

6. Fastlæggelse af kredskontingent:
bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 25 kr. pr. md.

Kredskontingentet blev godkendt uændret til 25 kr. pr. måned.

7. Eventuelt

Intet.