Kategori: Generalforsamling

Referat fra Generalforsamling 2016 i Kreds 2 

KREDS 2 PRISEN 2016 blev inden generalforsamlingen uddelt til journalist Tine Fasmer Hansen, Sjællandske Medier, for sine “klummer” i Nordvestnyt, Dagbladet og Sjællandske om sin kræftsygdom i perioden december 2014 til juli 2015 med den begrundelse, at de var både velskrevne, vedkommende og relevante.

Inden generalforsamlingen kom formand for Dansk Journalistforbund LARS WERGE med indlæg til kommende debat på Fagligt Forum i dagene 17.-18. april 2016 på hotel i København med overskriften “Demokrati og identitet i DJ” og stillede bl.a. spørgsmål om antal delegerede til de hver anden årlige delegeretmøder, om mødeform i både forbund og kredse og konsekvenserne af ændringer.

Dorte Kildegaard aflægger beretning
Dorte Kildegaard aflægger beretning
Forbundsformand Lars Werge
Forbundsformand Lars Werge
Cecilie går af
Cecilie går af
Kreds2 bestyrelsen 2016
Kreds2 bestyrelsen 2016

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.

Christian Dølpher, forhandlingskonsulent i DJ.

2. Formandens beretning.

Fungerende formand Dorte Kildegaard aflagde beretning om årets aktiviteter, herunder halvering af bestyrelsen, idet formand, næstformand og endnu et medlem havde ønsket at stoppe og var udtrådt inden nytår. Beretningen blev godkendt.

3. Kredsens regnskaber og budget.

Kasserer Ole Pedersen gennemgik og fremlagde regnskabet, som viste et overskud på 81.292 kr., som henlægges til formuen, der således var på 272.013 kr. ved udgangen af 2015.

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer:

A: Vedtægtsændring, der bringer Kreds 2s vedtægter i overensstemmelse med DJs standardvedtægter for kredse:

Nuværende tekst i § 3:
§ 3
Årlig generalforsamling indkaldes i medlemsbladet i januar til afholdelse i den efterfølgende periode fra 1. februar til 10. marts. […]

Ændres til:
§ 3
Årlig generalforsamling indkaldes i et af forbundets medier i januar med mindst 3 ugers varsel til afholdelse i perioden fra 1.februar til 10.marts. […]

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

B: Forslag fra medlem om tilskud til lejeudgifter til Feriefondens boliger, for pensionister og kritisk syge medlemmer:

Forslag fra medlem om tilskud til leje af forbundets sommerhuse/Feriefondens boliger

”Jeg er medlem af kreds 2 og pensionist, og jeg er blevet opmærksom på, at pensionistmedlemmerne i kreds 1 har mulighed for at søge om tilskud til leje af forbundets sommerhuse. Jeg skal derfor opfordre til, at en tilsvarende ordning indføres i kreds 2.
Muligvis endda med en udvidelse af ordningen, således at medlemmer, der rammes af svær sygdom, efter ansøgning, kan tilbydes tilsvarende tilskudsordning til rekreative ophold i et af forbundets sommerhuse. ”

Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til nærmere at undersøge konsekvenserne af forslaget med henblik på eventuel genfremsættelse til næste års generalforsamling.

5. Valg til bestyrelsen
Valg af formand: Dorte Kildegaard stiller op som formand for Kreds 2

Dorte Kildegaard blev uden modkandidat valgt enstemmigt med applaus.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Vi skal have gerne valgt mindst fire nye medlemmer, og op til seks.
På valg er kasserer Ole Pedersen.

Ole Pedersen blev genvalgt. Nyvalgt til bestyrelsen blev Anja Lykkeberg, Sjællandske Medier, Holbæk, Eva Tommerup Joensen, Roskilde, Hanne Hjorth Jensen, Ølsted, Lars Rugaard, Munke Bjergby.

Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Vi har p.t. ingen suppleanter, og vi vil gerne have mindst to, men gerne tre.
Suppleanterne deltager i møder på lige fod med medlemmer, dog uden stemmeret.

Som suppleanter valgtes Jette Hvidtfeldt, Munke Bjergby, og Rosa Thorsen, p.t. Nuuk, Grønland samt Line Frederiksen, København.

Valg af revisor og revisor-suppleant:
Nuværende revisor Finn John Carlsson genopstiller til posten.
Finn John Carlsson blev genvalgt.
Revisor-suppleant Peter Haugaard genopstiller også.
Peter Haugaard blev genvalgt.

6. Fastlæggelse af kredskontingent:
bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 25 kr. pr. md.

Kredskontingentet blev godkendt uændret til 25 kr. pr. måned.

7. Eventuelt

Intet.

Referat af Kreds 2 generalforsamling 2015

  1. Valg af dirigent. Peter Haugaard blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
  2. Referent: Annette Westphal Thuesen
  3. Formandens beretning. For lidt over et år siden var formand Jesper Bo Danscher bekymret for fusionstankerne mellem Journalistforbundet og Kommunikation og Sprog. Processen endte med, at planerne om fusion blev udskudt, og det var en klog beslutning, mener formanden. I Kreds 2 er mange medlemmer på avisredaktionerne optaget af et opskruet tempo og mange deadlines i hverdagen, og det fylder mere end eventuelle fusionsplaner. Ledigheden er på 3,8 %, men tallet lyver formentlig, fordi flere ryger ud af A-Kassen efter at have været ledige i to år. Den nye bestyrelse skal se på, hvordan man bedre kan støtte de ledige medlemmer og de medlemmer, der ikke har en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen. Formanden opfordrede så mange som muligt til at stille op til valget til delegeretmøde. Delegeretmødet i år kan få afgørende betydning for, hvordan vores forbund udvikler sig i de kommende mange år. Hele formandens beretning kan læses på: www.kreds2.dk

Formandens beretning blev godkendt. 3. Kredsens regnskaber og budget. Kreds 2 har skiftet fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank for at undgå højere gebyrer. Indtægterne fra kontingent er faldet fra 208.000 til 204.000, fordi der har været et fald i medlemstallet fra 947 i 2013 til 924 i 2014. Administrationsomkostningerne er reduceret fra 11.564 til 5.577, og samlet er udgiftsniveauet på 125.895 mod de budgetterede 222.000. Det giver et overskud på 78.545, og kassebeholdningen er vokset til godt 190.000 kr. Regnskabet blev godkendt med den kommentar, at der skal være flere aktiviteter for medlemmerne i det kommende år. I budgettet for 2015 er der sat 70.000 kr. af til medlemsaktiviteter, inklusiv en faglig rejse til 20.000 kr. Det forventes af kredsen kan komme ud af 2015 med et overskud på 3.900 kr. Kredsformanden bemærkede, at da han tiltrådte var det med en erklæring om, at Kreds 2 ikke skulle være et rejsebureau, men at det er fint at arrangere en rejse på for eksempel tre dage, hvis man kan sikre et højt fagligt indhold.

  1. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. Ingen indkomne forslag.
  2. Valg. Valg af formand – Jesper Bo Danscher blev genvalgt. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Cecilie Hänsch, Jørgen Kjær Mortensen, Dorte Kildegaard og Palle Mogensen. Alle blev genvalgt. Valg af suppleanter – ingen ønskede at stille op som suppleant.

Valg af revisor- Finn John Carlsson blev valgt, og Peter Haugaard blev genvalgt som revisorsuppleant.

  1. Fastsættelse af kredskontingent – bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Uændret kontingent på 25,- om måneden blev vedtaget.
  2. Eventuelt. Flemming Lundberg spurgte forbundsformand Mogens Blicher Bjerregaard, hvorfor Journalistforbundet ikke i højere grad udtrykker solidaritet i forhold til andre forbunds faglige kampe. Til det svarede Mogens Blicher Bjerregaard, at der bliver afgivet sympatitilkendegivelser, når det er relevant, og af princip flyver man ikke med Ryan Air eller bruger kursuscentre, der ikke har ordentlige overenskomstmæssige forhold. Når kolleger bliver fængslet i udlandet eller en fagforeningsleder bliver fyret, udviser Journalistforbundet solidaritet med kolleger i for eksempel Tyrkiet og Balkan-landene. Journalistforbundet gør også en indsats for at deltage i høringer og nævn, for eksempel dagpengekomissionen.
  3. Uddeling af Kreds 2 Prisen 2015. Prisen blev ikke uddelt. Der har været tre indstillinger til prisen, men bestyrelsen har vurderet, at de ikke var tunge nok.

Efter generalforsamlingen er der valg til Journalistforbundets delegeretmøde i Kolding tirsdag den 28. og onsdag den 29. april  i de to valggrupper: A-gruppen og Kredsgruppen: Flemming Lundberg, Lisa Westengaard, Ole Pedersen og Jørgen Volt blev valgt.
Samtidig er der valg til A-kassens generalforsamling lørdag den 18. april: Jørgen Volt og Jesper Danscher blev valgt.