Årsberetning 2019, Dorte Kildegaard, GF Kreds2, Journalistforbundet

DJ Kreds 2 gør 2019 til ’Folkeoplysningens år – version 6G’

Udviklingen er på steroider, vi er i ulige kamp, men vi efterlader ingen på perronen, sagde kredsformanden på Kreds 2s generalforsamling 2019.

Tekst og foto: Peter Haugaard

De 888 medlemmer af Dansk Journalistforbunds Kreds 2 kan se frem til at blive bedre rustet til at forstå, formidle og analysere den digitale disruption, der er et faktum, og været det et stykke tid, med fake news, dataindsamling og påvirkning af holdninger.

Kredsformand Dorte Kildegaard slog fast i sin beretning ved kredsgeneralforsamlingen på Café Florentz i Roskilde, at det er på høje tid at dygtiggøre og ruste, på alle niveauer i samfundet, til at kunne gå i rette med den blinde tiltro til informationsteknologiens velsignelser, og tage fat på at kvalificere debatten og opkvalificere os selv, og at Kreds 2 vil gøre sit og sætte turbo på.

– Det vil uundgåeligt indebære et styrket modspil til falske nyheder og arbejde til fordel for en tiltrængt, øget tillid til og troværdighed i medierne.

GF 2019, Kreds2, Journalistforbundet

– Vi har behov for både som journalister og individer, her i teknologi industriens tidsalder – hvor tillid og troværdighed er truet på alle mulige måder – at vi opgraderer vores viden, og udråber et Folkeoplysningens år, 2019, ja, gerne et Folkeoplysningens årti, hvor vi skal udvide medlemmernes viden og kompetencer, i samarbejde med alle gode kræfter, og med andre fagforbund, sagde Dorte Kildegaard, og henviste bl.a. til SIRI-kommissionen nedsat af Ingeniørforeningen IDA.

Eftermiddagens generalforsamling, bød også på hædring af Kreds 2 Prisvinder Henny Mortensen, DR Sjælland, for afsløring af ulovlig brugerbetaling for ældre samt indlæg ved Cavlingprisvinderne 2019 om hvidvask-skandalen i Danske Bank.

Arrangementerne i 2018
I februar var der besøg i Folketinget med fhv. formand Mogens Lykketoft som rundviser, 14. april var der rundvisning på Vestre Kirkegård og ”Det Røde Hav” med Gunni Busck og frokost i Humlebyens Beboerhus og 26.-29. november var der besøg i EU’s maskinrum i Bruxelles hos bl.a. EU-parlamentarikerne Christel Schaldemose, Bendt Bendtsen og Jens Rohde.

I forbindelse med oplægget “Fremtidens Forbund”, som er resultatet af beslutningen på DJs delegeretmøde i 2017 om at undersøge en række organisatoriske forhold, er kredsenes rolle og betydning også bragt i spil.
Dorte Kildegaard nævnte, at kredsen allerede samarbejder med Kreds Fyn og Kreds 1 om arrangementer, og et at øget samarbejde om at sende populære arrangementer på landsturné mellem alle DJ’s kredse er i gang.

Lars Werge, GF 2019, Kreds2, JournalistforbundetForbundsformand Lars Werge supplerede under punktet eventuelt, hvor emnet blev diskuteret, at journalistforbundet, som er et ungt forbund, i dag er præget af en noget tung struktur.

Der er behov for en justering af repræsentationen til delegeretmøderne hvert andet år, hvor over 700 kan deltage, men formentlig under halvdelen gør det.

Formanden slog fast, at der mere end nogen sinde er behov for journalistikken i en tid med en vildt ekstrem visualisering. Formanden sagde, at der ikke er nogen, der ønsker at nedlægge kredsene, men tværtimod gerne ser et øget engagement fra disse. Hovedbestyrelsen tager i marts stilling til anbefalingerne fra arbejdsgruppen, bl.a. om en ændret repræsentation til delegeretmøderne, en ændret form for Fagligt Forum hvert andet år. Formanden nævnte også forslaget til en ny seniorstrategi, som skal drøftes på delegeretmødet.

Vil bruge af formuen i 2019
Kredsens regnskab viste indtægter på 245.332 kr. og udgifter på 212.231 kr., et årsresultat på 33.100 kr. og en balance på 410.104,50 kr. Kredsen havde ved årsskiftet 2018-2019 888 medlemmer.

Budgettet for 2019 viser indtægter på 220.000 kr. og udgifter på 312.000 kr. og dermed et forbrug af formuen på 92.000 kr. Både regnskab og budget blev godkendt.

Dorte Kildegaard blev uden modkandidat genvalgt med klapsalver. Til bestyrelsen var der genvalg af Line Frederiksen og Tommy Verting. Jørgen Kjær Mortensen, som har været fagligt aktiv siden 1970, udtræder af bestyrelsen. Nyvalgt til bestyrelsen blev webdesigner Bolette Obbekær, Sorø.

Som kasserer var der genvalg til Anja Lykkeberg, og som suppleanter blev Peter Abrahamsen og Rosa Thorsen genvalgt og Jette Hvidtfeldt nyvalgt. Revisor Finn John Carlsen og revisorsuppleant Peter Haugaard blev genvalgt.

Efter generalforsamlingen var der valg af delegerede til DJs delegeretmøde 28. og 29. april 2019 i Kolding, hvor Kreds 2 har 9 + 2 pladser samt til AJKS’ delegeretmøde lørdag den 11. maj 2019.