Kreds 2 igen i fuld vigør

Dirigent Per Nielsen og tre fra Kreds 2s bestyrelse; Jette Hvidtfeldt, Line Frederiksen og Hanne Hjort Jensen. Fotot af Dorte Kildegaard
Dirigent Per Nielsen og tre fra Kreds 2s bestyrelse; Jette Hvidtfeldt, Line Frederiksen og Hanne Hjort Jensen. Fotot af Dorte Kildegaard

Efter forrige års krise og et år med  genopretning er sporet  nu lagt  til en lang række medlemsaktiviteter, studieture og kurser.

Af Peter Haugaard

Efter et år, som kredsformand Dorte Kildegaard betegnede som “noget af et forhindringsløb”, er Dansk Journalistforbunds  Kreds 2 igen på rette spor og i fuld blomstring. Sidste år lykkedes det på generalforsamlingen at  få  en ny, fuldtallig bestyrelse efter en diskussion om kredsen overhovedet  havde en fremtid. Det forgangne  år har været brugt på vitalisering af bestyrelsesarbejdet og at klæde bestyrelsen bedst muligt på til at varetage sine opgaver og planlægning af aktiviteter for medlemmerne.
Iberegnet forbundsformand og øvrige gæster overværede ca. 20 personer årets generalforsamling på Café Florentz i Roskilde.
Cavlingpris-vinderne 2016, Michael Lund, Chris Kjær Jessen og Lars Nørgaard Pedersen fra Berlingske var inviteret til at fortælle om deres arbejde med artikel-serien om regeringens urigtige oplysninger til Folketinget om landbrugspakken, i folkemunde kaldet “gyllegate”.

To af de tre Cavling vindere fortalte om arbejdet, med at søge formel aktindsigt og arbejde på at få fat i regeringens “kvælstof-cover” frem i lyset, bl.a. hvordan de havde fokuseret på tallene, den såkaldte baseline-effekt, som påstod, at der ville være miljømæssige gevinster, trods øget udledning af gødning.

Før generalforsamlingen blev Kreds 2 Prisen 2017 overrakt til journalisterne Trine Warrer Juul og Per Gade Gyldenkærne fra DR Sjælland. Prisen bestod af en check på 2500 kr. samt Lars Refns bomærke for Kreds 2 og en buket blomster,  som blev overrakt af kredsformand Dorte Kildegaard assisteret af næstformand Lars Rugaard. Efterfølgende fortalte de to prisvindere om arbejdet med at finde og afdække overmedicinering af patienter på Køge Sygehus i sommeren 2016.

Generalforsamlingen blev indledt med oplæsning af navnene på de syv kreds-medlemmer, som afgik ved døden i 2016 og 1 minuts stilhed til deres ære.

Valgt som dirigent blev udviklingschef  i DJ, Per Nielsen, som konstaterede en lovlig  indvarslet generalforsamling. Dog foreslog han, at kredsens standardvedtægter med fordel kan ændres til, at generalforsamlingen kan holdes i perioden 1.2. og 15.3., som er forbundets frist for indrapportering  af delegerede til delegeretmøderne. P.t. står der 1.2. til 10.3. Og selvom generalforsamlingen i år først fandt  sted 12.3. gjorde ingen indsigelse mod dirigentens forespørgsel  om generalforsamlingens lovlighed.

Formand Dorte Kildegaard aflagde herefter beretning om årets aktiviteter og oplyste, at kredsen har 930 medlemmer, og at op mod 50 havde tilkendegivet, at de gerne ville, men ikke kunne deltage i generalforsamlingen. Formanden sagde, at op til generalforsamlingen sidste år var en drøftelse af, om kredsen overhovedet havde en berettigelse. Den tidligere kredsformand havde nedlagt sit mandat, og det handlede om at få kredsen til at overleve. Det lykkedes med valg af en fuldtallig bestyrelse, og bestyrelsen er kommet langt i arbejdet på at genskabe kredsen.  Bestyrelsn vil i det kommende år  have fokus rettet mod  at få løst ansatte og fast ansatte til at kæmpe for fælles interesser , og der er planer om at genskabe Tillidsmands-ringen, med særligt øje på de helt små arbejdspladser i kredsen, hvor der kune sidder een eller meget få DJ medlemmer.

Bestyrelsen har aftalt et tættere samarbejde med DJ RUC om debat- og kursusaktiviteter og vil søge tæt samarbejde med Freelance Gruppen om at udbrede kendskabet til de faglige klubber for de løst tilknyttede medarbejdere på mediearbejderpladser i kredsen. Kreds 2 arbejder på et tættere samarbejde med Kreds 1, og der er klart forår i luften på det felt, sagde Dorte Kildegaard, som netop har deltaget, som gæst, i Kreds 1’s generalforsamling.

 

Kurser og studieture under planlægning

Aktivitetsmæssigt begyndte  kredsen nærmest på en frisk og på bar bund, men har nu en plan for kommende aktiviteter. Der har allerede været et arrangement om aktindsigt i miljøsager og et gør-det-selv-kursus om digitalt selvforsvar, og et opfølgningskursus er under planlægning. I støbeskeen er et debatarrangement med folketingsmedlem Kaare Dybvad, (S) samt  en redaktør fra området om forholdene og  fremtiden for “UdkantsDanmark” med fokus  på mediedækningen; der vil komme flere kurser i aktindsigt; et debatmøde om mediernes magt med Kurt Strand, og der er desuden planer om besøg på TV Øst i Vordingborg og DR P4 Sjælland i Næstved, i DR Byen og i Folketinget samt studieture til Nordirland, England og Bruxelles med “Brexit” som tema.

En gammel kending, nemlig den guidede forårstur på Assistens Kirkegård på Nørrebro udvides i år med besøg på Vestre Kirkegård, muligvis  med picnic ved  søen, kaldet “Det Røde Hav”, fordi mange, store socialdemokrater ligger begravet der.

Åbne for input fra medlemmerne
– Vi er efterlyser og er mere end almindeligt modtagelige for input fra medlemmerne, for et af bestyrelsens kerneopgaver er at arrangere faglige og sociale arrangementer for medlemmerne,  understregede kredsformanden.  Hun sagde også, at medlemskommunikationen bliver forbedret i nær fremtid, og det er et løfte.

Som følge af kasserer Ole Pedersens sygdom efter at være blevet ramt af en blodprop måtte kredsbestyrelsen bruge op mod fem måneder for at få adgang til kredsens bankkonti.

– Vi mener, vi er kommet langt i retning af at få  Kreds  2 ud af krisen, sagde kredsformanden, som tilføjede, at kredsen også arbejder for at bekæmpe den stress, der desværre stadig hærger blandt medlemmerne på mange arbejdspladser.

Hun roste og takkede DJs  ledelse  for at kæmpe  imod den mørkelægning, som præger landet med den gældende offentlighedslov.

Kæmper imod mørkelægning
– Det er til stadighed kampe, der skal kæmpes, og vi er beredte  og klar til at stille  op. En af dem gælder de hidtil alvorligste  angreb på  kildebeskyttelsen og pressefriheden, nemlig de  angreb, der  udføres af magthavernes  statsuatoriserede hackere. Der er en teknisk kamp at kæmpe , for at finde nye sikre programmer, og der er en politisk  kamp at kæmpe, for at overbevise politikere, at de svigter  demokratiet,  hvis  de udspionerer  borgerne i det omfang, som de tillader  og gør. Mørklægning og overvågning er en giftig cocktail, sagde formand for Kreds 2 Dorte Kildegaard i sin beretning.

I forlængelse af formandens beretning sagde næstformand Lars Rugaard, at bestyrelsen har overvejet et forslag fremsat på sidste års generalforsamling om at give tilskud til pensionister og kritisk syge medlemmer, ved leje af Feriefondens ferieboliger. Det er ikke et forslag, bestyrelsen kan støtte, bl.a. fordi bestyrelsen ønsker at prioritere faglige tiltag, og fordi det vil kunne få uoverskuelige økonomiske konsekvenser, 20 % af kredsens medlemmer er i dag pensionister, og det er dertil udenfor bestyrelsens kompetencer at afgøre, hvordan begrebet “kritisk sygdom” kan og skal defineres.

Under debatten om formandsberetningen blev det drøftet, om søndag er en god dag til generalforsamling. Søndag har de senere år været valgt som dagen, en lørdag har også været afprøvet uden at det øgede fremmødet betragteligt. For mange er det tilsyneladende svært at prioritere søndagen til faglig aktivitet, men hverdagsaftener kan være lige så vanskelige, lød et indlæg, og tidsmæssigt kan det på en hverdag være svært at nå flere timer med indlæg, og samtidig komme hjem i ordentlig tid.

DJs formand Lars Werge blev anmodet om at komme med et oplæg om aktuelle emner, og særligt om årets delegeretmøde.  I tilknytning til det sidste punkt i beretningen, om tilskud til feriehuse, indledte Lars Werge med at fortælle, at forbundet har et feriehus på Bornholm, som blev købt efter salg af en lejlighed, beliggende i København, som forbundet har arvet. Feriehuset på Bornholm er tænkt som refugium for medlemmerne og kan lejes for 500 kr. for en uge uden for højsæsonen.
Lars Werge orienterede om hovedbestyrelsens forslag om kontingentnedsættelse til en sjettedel ved indtægter under 21.000 kr. om måneden og halvt kontingent ved indtægter på under 24.000 kr. om måneden. Forslaget kan hjælpemedlemmer, der er blevet ledige eller er uden indtægter en periode eller er mellem job.

På delegeretmødet skal det diskuteres, om ledere skal være medlem af forbundet, en strategi for arbejdsmiljøpolitik skal drøftes, og forhåbentlig vedtages samt forslag om bedre digital sikkerhed. Desuden er fremsat to ændringsforslag om nyt navn til forbundet.

Anders Sørensen, Roskilde Bibliotek, spurgte, om der i kredsen også sker arrangementer for kommunikationsansatte, og kredsformanden opfordrede ham til at sende en mail og fremkomme med forslag. Line Frederiksen fra bestyrelsen sagde, at emner omkring f.eks. IT-sikkerhed, som kredsen har kurser i, i udpræget grad også er af interessere kommunikatører.

Jette Hvidtfeldt sagde, at kredsbestyrelsen forsøger at ramme alle grupper og tidligere har arrangeret f.eks. foto- og videokurser , kursus i ghostwriting og bog- og  taleskrivningskurser.

Lisa Westengaard, Region Sjælland, sagde, at det er meget vigtigt, at forbundet kan yde rådgivning og gå ind og forhandle for stressramte medlemmer.

Overskud  bruges til flere aktiviteter
Lars Rugaard fremlagde regnskabet for 2016, der pga. kasserer Ole Pedersens sygdom, var udarbejdet af et eksternt revisionsfirma. Regnskabet viste et overskud på 88.214 kr., som er tillagt egenkapitalen, der dermed voksede til 360.227 kr. Regnskabet, årsrapport mv. er godkendt af revisor.

Budgettet for 2017 rummer  indtægter på 200.000 kr. og udgifter på 289.300 kr. og dermed et forbrug af formuen på 89.300 kr. med bemærkningen om, at kredsen ikke er en sparekasse, hvorfor der er budgetteret med en aktivitetsforøgelse, der svarer til det overskud, der fandt sted i 2016.
Kredskontingentet blev af  bestyrelsen foreslået uændret på 25 kr. pr. måned, og det blev godkendt.
Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmer.
Dorte Kildegaard blev genvalgt som  formand, og der var også genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Kjær Mortensen, Jette Hvidtfeldt og Line Frederiksen, mens Tommy Verting, Helsingør, blev nyvalgt.

Som suppleant var der genvalg  til Rosa Thorsen, midlertidigt i Nuuk, og nyvalg af RUC-studerende Mathilde  Nordenlund,  praktikant på DR Sjælland.

Kreds 2s bestyrelse består i 2017 af: Dorte Kildegaard, formand og næstformand Lars Rugaard og Anja Lykkegaard, Hanne Hjort Jensen, Jette Hvidtfeldt og Line Frederiksen, Jørgen Kjær Mortensen og Tommy Verting.

Suppleanter er:  Rosa Thorsen og Mathilde  Nordenlund.

Revisor Finn John Carlsson blev genvalgt og revisor-suppleant Peter Haugaard blev genvalgt.

Valg af delegerede til DJs delegeretmøde 23.-24. april i Kolding for kredsgruppen: Jørgen Kjær Mortensen.

Valg af delegerede til A-kassen/AJKS delegeretmøde lørdag den 20. maj i København: Per Gade Gyldenkærne, DR Sjælland.

Generalforsamlingen sluttede af med en buffet med grønne salater, grøntsagstærter, brød og ost og kammeratligt samvær.

Efter generalforsamlingen. Kreds 2s formandsduo. Foto af Dorte Kildegaard.
Efter generalforsamlingen. Kreds 2s formandsduo. Foto af Dorte Kildegaard.