Kreds 2 kom hele vejen rundt i 2017

Et enkelt arrangement måtte aflyses, ellers har DJ-medlemmerne på Sjælland og Øerne – uden for København – kunnet finde vej til et mangfoldigt univers af aktiviteter.

Det skortede ikke på medlemsarrangementer i 2017 i Kreds 2, Dansk Journalistforbund. Ambitionsniveauet var højt, og mangfoldigheden stor – fra gode råd om opdatering af sit it- og pc-grej i Hillerød til opskriften på en avissucces (Tune Posten). Kun et enkelt arrangement har måttet aflyses grundet for lille tilslutning. Dansk Journalistforbunds Kreds 2 er ikke bare aktiv og i vigør, den har også ambitionerne på medlemmernes vegne, og er til hver en tid modtagelig for ideer, ris og ros fra medlemmerne, fremgik det af generalforsamlingen på Café Florentz midt i Roskilde søndag den 4. februar 2018.  Fremmødet var heller ikke i år imponerende, 18 deltagere i alt blev det til, og så var der både kaffe og chokoladekage og lækker buffet med laks og laksetærte og vegetarbøffer undervejs.
DJ-formand Lars Werge deltog i generalforsamlingen, der også bød på overrækkelse af Kreds 2-prisen til Lise Ravnkilde for bogen Lovestormen om fortællingen om det gode liv, som selvfølgelig også findes på Lolland-Falster og den tv-dokumentar, “På Røven i Nakskov”, som Facebook-gruppen var startet på grundlag af. Og forinden oplæg ved årets Cavlingprisvindere, Camilla Stockmann og Janus Køster-Rasmussen for dokumentarbogen “Bullshit – fortællingen om en familie”.

Som dirigent for generalforsamlingen blev enstemmigt valg Hans Jørgen Dybro, som er politisk konsulent i DJ, og styrede årsmødet med sikker hånd.
Kredsformand Dorte Kildegaard indledte sin beretning med at konstatere, at beretningen er hele bestyrelsens og at hun derfor havde uddelegeret dele af fortællingen om årets gang til medlemmer af bestyrelsen.
Hun indledte med at beklage, at det ikke havde været muligt at få en samlet oversigt over kredsens afdøde medlemmer i årets løb. Det vil fremkomme senere på året, og de afdøde medlemmer i kreds 2 vil blive mindet på Fagligt Forum 22.-23. april i Sydhavnen, København.

Bestyrelsen ser fremad
Hun fandt, at kredsen og kredsbestyrelsen var kommet langt de sidste to år siden relanceringen med helt ny bestyrelse, og nu er mantraet at se fremad. Formanden takkede og fremhævede bestyrelsen for at være både “vidende, faglige og interessante” og nævnte, at kredsen vil genetablere en tillidsmandsring i lighed med kreds 1. Der er udsendt 19 nyhedsbreve til medlemmerne samt orientering via hjemmeside og Facebook-gruppen; hjemmesiden er endnu ikke hjemmehørende i DJs hjemmesidemiljø. Der har været arrangeret 9 medlemsaktiviteter, hvoraf alle på nær ét blev gennemført.

Kredsens kassererpost har været varetaget i fællesskab af Lars Rugaard og kredsformanden, men fra denne generalforsamling foreslås et direkte valg af en kasserer på generalforsamlingen i overensstemmelse med forbundets standardvedtægter. Disse er blevet ændret under hensyntagen til nye bankregler, der skal forhindre bl.a. “hvidvaskning” af penge i bankverdenen.

Nej til formålsløs aktivering
Bestyrelsesmedlem Line Frederiksen kom herefter med et fagpolitisk oplæg om, at kredsen har øje for de mange freelancere og medlemmer, som ikke er del af et fagligt miljø og heller ikke har nogen tillidsrepræsentant. Kredsen vil modarbejde, at der bliver en form for a- og b-medlemmer, og det er bl.a. årsagen til de faglige arrangementer, kredsen står bag, hvor medlemmerne kan ajourføre deres viden og møde og bruge hinandens fagligheder. Kredsen vil også i samarbejde med AJKS (Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog, red.) “blæse til kamp” imod, at jobcentrene i kommunerne sender ledige medlemmer i formålsløs aktivering hos indhyrede konsulentbureauer for at lære at skrive en ansøgning. Det er kompetencer, enhver journalist besidder, fremhævede hun og betonede, at kredsen også er på vagt over for løntilskudsjob som en billig genvej til beskæftigelse af journalistisk arbejdskraft.
Stigende ledighed
Lars Rugaard fra bestyrelsen
fortalte herefter, at ledigheden desværre var steget med 1,5 procentpoint fra november 2016 til november 2017 svarende til stigning fra 24 til 33 yderligere fuldtidsledige medlemmer.

Tommy Verting gennemgik herefter i kort form de fleste af årets medlemsaktiviteter – fra møde med Kurt Strand i april til møde på Sjællandske Medier i Hillerød om opgradering af Apple-grej, møde med Tune Postens succesfulde redaktør og over forskningschef ved DJMX Roger Buchs indlæg forud for kommunalvalget 2017 og den traditionsrige vandring på Assistens Kirkegård med Gunni Busck som glimrende fortæller.

Dorte Kildegaard afrundede formands- og bestyrelsesberetningenh med roser til EU-konkurrencekomissær Margrethe Vestagers mod til at forestå monopolsagen mod Google med kæmpebøder, eftersom søgetjenesten sammen med Facebook også i Danmark står for 80-90 pct. af annoncemarkedet og dermed indirekte truer den frie presse. Hun fremhævede TV MidtVest for deres Facebook-cølibat, og opfordrede til deltagelse i Fagligt Forum i april, til sammenhold blandt fagfæller og medlemmerne som vejen frem og sagde, at også kredsbestyrelsen vil se indad og stille spørgsmål ved sin egen berettigelse og funktion.

Formanden roste forbundsformand Lars Werge for altid at stå op for kolleger i verden, som er i fare eller truet og tilføjede, at kredsen fortsat støtter Safety Fund med ca. 16 kr. pr. medlem, i alt 15.000 kr.

Refugium på Bornholm
Beretningen og bestyrelsens og dermed kredsens høje aktivitetsniveau blev fremhævet og rost af medlemmer på generalforsamlingen, ligesom også forbundsformand Lars Werge takkede for indsatsen. Han orienterede om to nedsatte arbejdsgrupper, “Fremtidens forbund”, som skal se på, om forbundet har den rette struktur og opdeling. Arbejdsgruppen holder i øvrigt sit møde i forbundets nye refugium på Bornholm, Villa Allinge, som andre medlemmer også kan leje for 500 kroner ugen, blot man har en legitim begrundelse for fx ro og rekreation, skrivning af en bog eller lignende. Gruppen vil fremlægge sine tanker på Fagligt Forum 22.-23. april. Forbundet ser i en anden arbejdsgruppe på “Fagenes fremtid”, som skal fremlægges på næste års delegeretmøde, og forbundsbestyrelsen har bevilget en mio. kr. til formålet.

DJ-forbundsformand: Optimisme trods ledighed
– Vores fags beskæftigelse ser ikke helt så lyse ud som for et år siden, men det er glædeligt, at der er megen optimisme og grøde at spore blandt især de unge og nyuddannede 24-25-årige, selvom de ikke har fast beskæftigelse. Mange starter som selvstændige, som freelancere, og formerne er mangfoldige.

Hovedbestyrelsen er imidlertid meget bekymret, fordi der er et arbejdsmarked, hvor man kæmper om de lavest lønnede jobs, og vi kan ikke lave kollektive aftaler for selvstændige i et mere grænseløst samfund, sagde Lars Werge. Forbundsformanden oplyste, at advokatundersøgelsen efter beskyldninger om sexchikane mv. i DJ tilbage i tiden nu var afsluttet, at tre medarbejdere havde været suspenderet under undersøgelsen, og at hovedbestyrelsen havde taget konsekvenser.  Han beklagede den mulige forlængede sagsbehandlingstid, mens de “ombruste” dage og uger stod på.

Lars Rugaard gennemgik herefter årsregnskabet, som viste et forbrug på godt 50.000 kr.,  til aktiviteter, hvilket var tre gange mindre end budgetteret.

Kontingentet blev vedtaget til fortsat at være 25 kr. pr. medlem om måneden, og i budgettet for 2018 er medlemsaktiviteterne sat til 100.000 kr. med et træk på kassebeholdningen på 30.000 kr. Kassebeholdningen udgør i dag godt 400.000 kr.

Kasserer vælges direkte
Bestyrelsen havde foreslået, at vedtægternes § 3 og 4 blev justeret i overensstemmelse med anbefalingerne fra forbundet om kredsenes standardvedtægter således, at kasserervalget fremover finder sted direkte på generalforsamlingen. Dirigent Hans Jørgen Dybro fik fuld opbakning til øjeblikkelig effektuering af vedtægtsændringerne, som havde fået generalforsamlingens fulde tilslutning.

Samtidig er det blevet indført i vedtægterne, at den generalforsamlingsvalgte kasserer har ansvaret for at de løbende forretninger, men at større udbetalinger skal attesteres af formanden.

Dorte Kildegaard blev genvalgt som formand uden modkandidat og med akklamation, hvorefter Anja D. Lykkeberg blev valgt som kasserer og Lars Rugaard og Hanne Hjort Jensen blev genvalgt for to år. Som suppleanter valgtes Mathilde Nordenlund, Peter Abrahamsen og Rosa Thorsen som hhv. 1., 2. og 3. suppleant.

Under eventuelt opfordrede kredsformanden medlemmerne til at skrive til bestyrelsen med ris og ros og forslag til aktiviteter.

Abelone Glahn efterlyste oplysninger om, hvad de ledige medlemmer på 60 år og derover beskæftiger sig med, og især om de bruger nogle af deres journalistiske kompetencer. Oplysningerne skal indgå i et projekt for Dansk Journalistforbund.

Tekst og foto: Peter Haugaard, Dj, informationsmedarbejder, Odsherred  Kommune